ระบบการศึกษาด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ตส่งผลต่อนักเรียนอย่างไร

ระบบการศึกษาด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ตส่งผลต่อนักเรียนอย่างไร

Share Button

การศึกษาที่ดีจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสามารถที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวไหนาต่อไปได้   การศึกษาตลอดชีวิตนั้นต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับการศึกษา อย่างเต็มที่และไม่ถูกกีดกัน ปัจจุบันการเรียนไม่จำเป็นจะต้อง เรียนรู้จากครูผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียวแล้วมันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อน ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้เองจากแหล่งการเรียนรู้หลายต่อหลายแหล่ง เช่น  วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์ ทั้งนี้ มีแนวคิดใหม่สำหรับการที่เราจะเรียนแล้วแหละว่าต่อไปจะไม่มีครูที่จะต้องทำหน้าที่ในการสอน แต่จะเข้ายุคที่มีแต่ผู้ที่ต้องการเรียนรู้แต่เพียงเดียวเท่านั้น

มีโดยใช้วิธีการเรียนด้วยตนเองกับเทคโนโลยีมากขึ้น ครูจะเปลี่ยนบทบาทหน้าที่มาเป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนทางการศึกษามากกว่า ทางโรงเรียนเองก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนให้การศึกษามันดีขึ้น โดยเตรียมอาคารสถนที่จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือว่า โต๊ะเก้าอี้นักเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้การเรียนการสอนสะดวกสบายเน้น และส่งเสริมให้มีนโยบายที่เท่าเทียมกันดังต่อไปนี้

1. นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงเสมอภาค เช่น นโยบายอินเตอร์ฟรี โรงเรียนในฝัน หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียน มีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
2. การเข้าถึงแหล่งการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ง่าย โดยไม่มีการตรวจสอบอายุที่ต่ำกว่า 18 ปี ทำให้เด็กมีมีโอกาสในการที่จะเข้าถึงระบบสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม
3. ถูกปลุกปั่น ปลุกระดมได้ง่าย เพราะว่าสารสนเทศเข้าถึงง่ายไปไว โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้เชื่อโดยไม่ได้คิดและไตร่ตรองอะไรเลย
4. การทำความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์แบบไม่ได้ตั้งใจ ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทำให้มีความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในเด็ก
5. การจัดการเรียนการสอนทางไกลขาดความสัมพันธ์ ทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต้องขาดความใกล้ชิดและขาดปฏิสัมพันธ์ กัน ขาดการอบรม บ่มนิสัย ในการที่จะเรียนรู้และใช้ชีวิต